Черепні нерви

НАВЧАЛЬНА МЕТА

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Л Е К Ц І Я № 15

Т е м а: “Нервова система.”

Анатомо-фізіологічні аспекти саморегуляцїі функцій організму

Черепні нерви

Черепні нерви входять до складу периферійної нервової си­стеми. Всі черепні нерви, за винятком І та II пар, які є афере­нтними шляхами органів чуття і розвиваються із переднього мозку, диференціюються зі спинномозкових нервів. Однак жо­ден із черепних нервів за будовою не відповідає спинномозково­му, бо не має передніх і задніх корінців, а являє собою тільки задній або передній корінець.

У черепних нервах аферентні волокна за кількістю значно переважають еферентні. Наприклад, у складі черепних нервів тільки на одному боці в головний мозок входить до 1,5 млн аферентних волокон (причому на частку зорового нерва припа­дає до 1 млн нервових волокон), а виходить із нього до 100 тис. еферентних волокон. Черепні нерви іннервують шкіру, м'язи, органи голови та шиї, а також ряд органів грудної та черевної порожнин. Порушення функції кожного черепного нерва на різ­них рівнях його ушкодження проявляється чіткою симптома­тикою, знання якої необхідні в подальшому, під час вивчення нервових захворювань.

Знати:характеристику черепних нервів. Уміти:визначати, через які отвори черепні нерви виходять з порожнини черепа, ділянки їх іннервації.

ІНФОРМАЦІЙНИЙМАТЕРІАЛ

Черепних нервів (nn. craniales) — дванадцять пар. Кожна пара має власну назву, свій порядковий номер і позначається Римськими цифрами.

Номер пари та назва нерва Топографія ядер Місце виходу (рухового) нерва із моз­ку або входу (чутливого) нерва у мозок Місце виходу нерва із порожнини черепа або входу в неї Ділянка іннервації    
І. Нюхові нерви, n. olfactorius Ядер немає Нюхова цибулина Решітчаста Пластинка Решітчастої кістки Слизова оболонка нюхової ділянки порожнини носа
II. Зоровий нерв, n. opticus Ядер немає Зорове перехрестя Канал зорового нерва Сітківка ока
III. Окоруховий нерв, n.oculomotorius Покрив ніжок середнього мозку Міжніжкова ямка Верхня орбітальна щілина М'язи ока, війковий м'яз та м'яз звужувач зі ниці
IV. Блоковий нерв, n. trochlearis Покрив ніжок середнього мозку Дорзально, позаду від горбків покришки середнього мозку Верхня орбітальна щілина Верхній косий м'яз ока
V. Трійчастий нерв, n. trigeminus Ромбоподібна ямка та покришка мосту Спереду від середніх ніжок мозочка Очний нерв — верхня Орбітальна щілина Верхньощелепний нерв — через круглий отвір Нижньощелепний нерв — через овальний отвір Оболони мозку, вміст орбіти, шкіру чола і спинки носа, сльозову залозу і т.д. Оболони мозку, вилицю, верхню губу, носову та ротову порожнини, верхню щелепу і т.д. Оболони головного мозку, нижню щелепу, підборіддя, нижню губу, дно порожнини носа, кінчик та тіло (2/3) язика, жувальні м'язи і т.д.
VI. Відвід- ний нерв, n. abducens Покришка мосту У борозні між мостом і пірамідою Верхня орбітальна щілина Бічний прямий м'яз ока
VII. Лице- вий нерв, n. facialis Покришка мосту Ззаду від се- редньої ніж- ки мозочка Внутрішній слуховий отвір,* канал лицевого нер- ва,* шило- соско-подіб- ний отвір     Мімічні м'язи, деякі м'язи шиї, стремінцевий м'яз  
   
     
     
       
VIII. Присін- ково-завит- ковий нерв, n. vestibulo- cochlearis   Ромбоподіб- на ямка Латераль- ніше від VII пари черепних нервів Внутрішній слуховий отвір Внутрішнє вухо
IX. Язико- глотковий нерв, n. glosso- pharingeus Ромбоподіб- на ямка Задня бічна борозна дов- гастого моз- ку Яремний отвір М'язи глотки, слизову оболонку кореня язика, барабанну порожнину, привушну слинну залозу
X. Блука- ючий нерв, n. vagus Ромбоподіб- на ямка Задня бічна борозна дов- гастого моз- ку Яремний отвір Внутрішні органи ділян- ки шиї, органи грудної та черевної порожнин, за винятком частини тов- стої кишки (органи ма- лого таза він не іннервує)
XI. Додатко- вий нерв, n. accessorius Передні роги п'яти верх- ніх шийних сегментів спинного мозку та ромбоподіб- на ямка Задня бічна борозна дов- гастого моз- ку, між пе- редніми та задніми ко- рінцями на рівні Сц— Cγ сегментів Яремний отвір Груднинно-ключично- соскоподібний та тра- пецієподібний м'язи
XII. Під'язи­ковий нерв, n. hуро-glossus Ромбоподіб­на ямка Передня ла­теральна бо­розна довга­стого мозку Канал під'язикового нерва поти­личної кістки М'язи язи­ка, підборід. но-під'язи-ковий м'яз

 

Черепні нерви, на відміну від спинномозкових нервів, по­діляються на чутливі (І, II, VIII), рухові (III,IV, VI, VII, XI, XII)та змішані (V, IX, X).

Деякі нерви (III, V, IX, X пара) містять парасимпатичні во­локна.

Окрім 12 пар черепних нервів, які мають порядковий номер, є нерв, який не має номера,— це проміжний нерв, n. intermedius, ядра якого містяться у покришці мосту. Нерв змішаний, має парасимпатичні волокна. Входить у внутрішній слуховий отвір, далі він приєднується до VII пари черепних нервів, проникає в канал лицевого нерва і розгалужується на два нерви: вели­кий кам'янистий нерв і барабанну струну. Іннервує: передні 2/3 язика, сльозову залозу, залози носової порожнини, всі слин­ні залози, крім привушної.

Відмінності мають І та II пара черепних нервів, які поляга­ють у тому, що вони є похідними головного мозку і утворили­ся шляхом випинання із мозкових пухирів і, на відміну від ін­ших черепних нервів, не мають ядер.