МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), який частіше називають Світовим банком, став першою міждержавною інвестиційною організацією, метою якого було надання допомоги країнам-членам у відбудові та розвитку економіки в повоєнний період. Він був заснований одночасно з МВФ рішеннями Бреттон-Вудської міжнародної валютно-фінансової конференції у 1944 р., діяльність розпочав у 1946 р. На початку діяльності МБРР за допомогою акумульованих ним коштів країн-учасниць, а також залучених капіталів американських інвесторів стимулював приватні інвестиції у західноєвропейські країни, спустошені війною. Діяльність МБРР цього періоду доповнювала американський “план Маршалла” і сприяла економічній і політичні стабілізації в Західній Європі.

З середини 50-х рр. МБРР змінює напрямок діяльності. З відбудовою економіки європейських країн і розпадом колоніальної системи його метою стає розвиток ринкових відносин у країнах, що здобули незалежність, підвищення ефективності їх господарювання, рівня життя. Від того часу Світовий банк як спеціалізований інститут ООН сприяє стратегічній меті – інтеграції економік всіх країн-членів з основними центрами світової системи господарства.

Керівними органами МБРР є Рада керуючих та Директорат (виконавчий орган). Сесії Ради проводяться разом із сесіями МВФ раз на рік. Членами МБРР можуть бути тільки країни-члени МВФ, оскільки члени МБРР зобов’язані у своїй валютно-фінансовій політиці дотримуватися Статуту МВФ. Право голосу країни в МБРР визначається її пайовою часткою у статутному капіталі банку, тут діє та ж сама система “зважених голосів”, що і в МВФ. Країни “великої сімки” (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада) мають майже половину голосів у Раді Керуючих МБРР, що забезпечує їм право вето. Колишні країни соціалістичної орієнтації, як і країни, що розвиваються, є дрібними пайовиками МБРР, відповідною є й їхня кількість голосів. Понад 140 країн, що розвиваються, мають разом стільки ж голосів, скільки мають США. Навіть квоти таких великих країн, як Китай, Індія, Росія є незначними, відповідно 3%, 3%, 1.8%. Квота України становить 0.8%.

МБРР, як і МВФ, являє собою акціонерне товариство, акції якого шляхом підписки розподіляються між країнами-членами відповідно до їх квот. За обсягом акціонерного капіталу МБРР є крупнішим банком світу (понад 165 млрд. дол.). Крім власного капіталу, МБРР користується також запозиченими коштами шляхом випуску облігаційних позик. Щорічний оборот МБРР становить понад 25 більйонів дол. США.

Інвестиційні, страхові, фінансові компанії, банки, а також приватні інвестори охоче вкладають вільні кошти в облігації МБРР під високий процент (7% річних). Таким чином МБРР може впливати на рівень позичкового проценту та рух міжнародних капіталів, сприяючи їх експорту з промислово розвинених країн, у країни, що розвиваються.

Умовою надання кредитів МБРР є обстеження спеціальними місіями з представників розвинених країн економічного та фінансового стану країни, що подає заявку на банківський кредит. Місії виробляють рекомендації, в яких, як правило, надається пріоритет розвитку приватного сектора економіки, залученню іноземних інвестиції. Якщо країна не погоджується прийняти та реалізовувати ці рекомендації, кредит не надається.

Загальна сума кредитів, наданих МБРР, досягла 235 млрд. дол. МБРР переважно здійснює кредитування конкретних об’єктів, в першу чергу – об’єктів інфраструктури: транспорту, зв’язку, енергетики. Разом з тим, починаючи з середини 70-х рр., в кредитах банку все частіше з’являються соціальні аспекти розвитку – боротьба з бідністю, охорона здоров’я, розвиток освіти. Особлива увага приділяється розвитку сільського господарства, охорони довкілля, процесами приватизації.

Перехід до ринкової економіки країн колишньої соціалістичної співдружності та колишнього СРСР також призвів до суттєвих змін у кредитній стратегії МБРР. Світовий банк, як і МВФ, почав надавати кредити на структурну адаптацію у відповідності до програм економічних реформ і переходу країни-позичальника до ринкової економіки.

Більшість кредитів МБРР є довгостроковими, вони надаються на строк 15-20 років, при цьому пільговий період становить 5 років. Вартість кредиту є досить високою, оскільки МБРР сам одержує кошти під високий процент. Тому банк кредитує країни-члени за ставкою, яка в середньому на 0.5% перевищує вартість позикових засобів, у 1982 р. вона досягла рекордного рівня – 11.6% річних, у 90-х рр. становила приблизно 7.5%.

МБРР має три філії, які разом з МБРР утворюють так звану “групу Всесвітнього банку”. Це Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (БІГА). НА групу МБРР припадає не менше 1/2 загального річного обсягу коштів, які надаються всіма міждержавними органами країнам, що розвиваються.

Міжнародна асоціація розвитку була створена у 1960 р. для надання допомоги найбіднішим країнам на привілейованих умовах. МАР доповнює діяльність МБРР і надає безпроцентні кредити на строк 35-40 років з пільговим періодом у 10 років за рахунок коштів, внесених розвиненими країнами. Умова надання кредиту МАР – ВНП на душу населення країни не повинен перевищувати 650 дол. на рік.

Міжнародна фінансова корпорація була створена у 1956 р. з метою мобілізації іноземних капіталів для розвитку приватного сектору країн “третього світу”. Кредитує виключно прибуткові підприємства в найбільш розвинених країнах “третього світу”, що зумовлюється відносно високою вартістю її кредитів, яка перевищує середньорічні ставки на головних ринках позичкових капіталів. Строк кредитів МФК не перевищує 15 років і становить в середньому 7-8 років. Особливість позик МФК полягає в тому, що для одержання її кредитів країнам-членам не потрібні урядові гарантії, які вимагають МВФ, МБРР, МАР.

Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство було засноване у 1988 р. з метою сприяння інвестиціям в акціонерний капітал та іншим напрямкам безпосередніх інвестицій в країни, що розвиваються, шляхом страхування їх від некомерційних ризиків: скасування конвертованості національної валюти, перешкод надходженню прибутків в країну інвестора, експропріації майна інвестора, війн, політичних переворотів. Статутний капітал БІГА забезпечує гарантії покриття до 90% загального обсягу інвестицій, проте сума гарантій на один проект не може перевищувати 50 млн. дол.

В цілому група МБРР – наймогутніша серед міждержавних інвестиційних інституцій – чинить найбільш помітний вплив на темпи та напрямки економічного розвитку світового господарства, координує політику економічної допомоги промислово розвинених країн іншим країнам, впливає на діяльність інших міжнародних організацій.