Змішана економічні система і соціально-політична система суспільства

У сучасному розумінні змішана економічна система є основою такого суспільного ладу, що поєднує ефективне виробництво зі справедливим розподілом. Основними функціями держави "змішаної економіки" є перерозподіл доходів з метою забезпечення суспільного добробуту. Існує ряд спільних проблем, які вирішуються в межах всіх національних моделей змішаної економіки:

- створення умов для співіснування різних форм власності на засоби виробництва і типів підприємств (приватної, державної і суспільної форм власності, ринкового і монополістичного

секторів, приватних, державних і суспільних підприємств) ;

- визначення форм економічної демократії і вирішення пов'язаних з ними питань самоуправління та участі трудящих в управлінні;

- визначення меле втручання держави в економіку та форм участі держави у виробництві;

- визначення меж суспільного контролю за виробництвом і розподілом;

- визначення методів управління змішаною економікою, ступеня поєднання планового та ринкового механізмів регулювання економіки;

принципи політики соціального реформування, управління соціальною сферою та формування її інфраструктури, і вирішення, пов'язаного з цим питання про головну мету економічної політики і засоби її досягнення.

Різні способи вирішення цих проблем визначають національну специфіку соціального реформування в окремих країнах, надають особливих рис моделям "змішаного економічного ладу" як "третього шляху" економічного розвитку.

Процес трансформації капіталістичних - економічних систем у змішані зумовлює еволюційний поступ явища соціалізації, що передбачає орієнтування економічного розвитку в соціальному руслі та поширення неринкового, в основі своїй державного сектора економіки. Тип капіталістичної економічної системи утворений через реалізацію фіскальної політики і у своєму складі містить під сектори:

· Суспільний підсектор продукує блага, які споживаються колективно і плануються до виробництва адміністративними методами.

· Квазісуспільний підсектор створює блага і послуги, виробництво і споживання яких може частково регулюватися через ринковий механізм.

Посткапіталістичні змішані економічні системи містять ширший державний сектор економіки, у тому числі: власне суспільний підсектор, наприклад, національна та внутрішня безпека, освіта, охорона здоров'я; квазісуспільний підсектор, зокрема освіта, культура; підсектор державної підприємницької діяльності, в якому виготовляються також індивідуальні блага і послуги, що регулюються через ринок. Так, високою с питома вага державної підприємницької діяльності у Франції, Швейцарії, Японії, Німеччині. Економіка СШ А тяжіє до першого типу - власне капіталістичних реальних змішаних економічних систем.

Національна економічна система України на сучасному етапі свого розвитку визначається як перехідна посткапіталістична змішана економічна система. Процес трансформації залежить від темпів становлення капіталістичних інституцій з одного боку, та державного контролю ходу ринкових реформ -з іншого.

Можна намітити позитивні та негативні тенденції розвитку національної економічної системи України.

Тип національної економічної системи України може сформуватись за позитивними перспективами трансформації лише за умови реалізації науково обґрунтованої державної економічної політики економічних реформ, в основі якої повинна лежати програма структурної перебудови національної економіки (програма формування раціональної структури економіки), яка, в свою чергу, повинна виходити із засад ресурсозбереження, зниження енергосировинної місткості виробництва, ринкових реформ в системі власності на ресурси, перегляду деформованої системи бюджетного фінансування (в першу чергу житлово-комунальних субсидій, науки і освіти), створення дієвого гнучкого господарського механізму змішаного типу, з обов'язковим елементом державного централізованого планування, дієвого і адресного соціального захисту, приведення системи оплати праці лібералізованій системі ціноутворення тощо.