АННОТАЦІЯ

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Київ 2002

ББК 65.290     Розповсюджувати та тиражувати

С 13    без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

Н. О. Павловська, д-р екон. наук, проф.
(НДІ праці та зайнятості населення Мінпраці та НАН України)

Д. П. Богиня, д-р екон. наук, проф. (Інститут економіки НАН України)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №14/18.2-1303  від  17.06.02

С 13                Управління розвитком персоналу – Савченко В.А.

: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 351 с.

ISBN 966–574–409–7

Навчальний посібник розкриває проблеми конкурентоспроможності персоналу та економічні аспекти його розвитку. Ґрунтовно висвітлено прогнозування і планування розвитку персоналу. Розглянута система освіти та професійної підготовки персоналу. Особлива увага приділена проблемам атестації персоналу, плануванню трудової кар’єри і роботі з кадровим резервом.

Для студентів, слухачів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників служб управління персоналом організацій та наукових установ.

ББК 65.290

ã В. А. Савченко, 2002

ІSBN 966–574–409–7            ã КНЕУ, 2002

Навчальне видання

Савченко Василь Антонович

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПЕРСОНАЛУ

Навчальний посібник

Редактор Н. Царик

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка Т. Мальчевської

Підписано до друку 15.10.2002. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 20,46.

Ум. фарбовідб. 20,9. Обл.-вид. арк. 23,56. Наклад 1500 прим. Зам. № 01-2390

Видавництво КНЕУ.

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000.

Тел./факс: (044) 458-00-66; 446-64-58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Київ 2002

ББК 65.290     Розповсюджувати та тиражувати

С 13    без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

Н. О. Павловська, д-р екон. наук, проф.
(НДІ праці та зайнятості населення Мінпраці та НАН України)

Д. П. Богиня, д-р екон. наук, проф. (Інститут економіки НАН України)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №14/18.2-1303  від  17.06.02

С 13                Управління розвитком персоналу – Савченко В.А.

: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 351 с.

ISBN 966–574–409–7

Навчальний посібник розкриває проблеми конкурентоспроможності персоналу та економічні аспекти його розвитку. Ґрунтовно висвітлено прогнозування і планування розвитку персоналу. Розглянута система освіти та професійної підготовки персоналу. Особлива увага приділена проблемам атестації персоналу, плануванню трудової кар’єри і роботі з кадровим резервом.

Для студентів, слухачів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників служб управління персоналом організацій та наукових установ.

ББК 65.290

ã В. А. Савченко, 2002

ІSBN 966–574–409–7            ã КНЕУ, 2002

Навчальне видання

Савченко Василь Антонович

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПЕРСОНАЛУ

Навчальний посібник

Редактор Н. Царик

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка Т. Мальчевської

Підписано до друку 15.10.2002. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 20,46.

Ум. фарбовідб. 20,9. Обл.-вид. арк. 23,56. Наклад 1500 прим. Зам. № 01-2390

Видавництво КНЕУ.

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000.

Тел./факс: (044) 458-00-66; 446-64-58